Privacy statement MeerDier van Grootel

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

MeerDier van Grootel
In de administratie van MeerDier van Grootel kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw gegevens te koppelen aan de gegevens van uw huisdier en het financieel afhandelen van de aankopen van onze producten en de daarbij behorende spaar tegoeden te kunnen opbouwen.

Contactgegevens MeerDier van Grootel
Het privacy statement geldt voor:

 • MeerDier van Grootel
  Adres: Hoofdstraat 14a, 5961 EZ Horst
  Tel:        077-3970058
  E-mail: info@meerdier.nl 
 • MeerDier van Grootel – Koedambulant
  Adres: Rieterweg 36A, 5823AM Maashees
  Tel:      06-12791646
  E-mail: info@dierenarts-aanhuis.nl
 • MeerDier van Grootel – Martens Diergeneeskundig centrum voor chiropractie en beweging
  Adres: Hamarplein 6, 5951 CD, (Venlo) Belfeld
  Tel:      077-3745598
  E-mail: info@actiefdier.nl

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken

 • Naam, adres en woonplaats van cliënten
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres van cliënten
 • Naam, diersoort, ras, geslacht, kleur, gewicht, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer, diernummer, polisnummer, foto en bijzondere lichamelijke kenmerken van je dier.

Bovenstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar dan kunnen we u mogelijk niet (volledig) helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om ze te verwerken en bewaren met inachtneming van onze plichten en uw rechten.

De plichten van MeerDier van Grootel
MeerDier van Grootel is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de winkel plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de winkel als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • communicatie en verzenden van informatie over onze producten, diensten en diergeneeskundige informatie.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen MeerDier van Grootel hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de bewaartermijn zullen de gegevens worden vernietigd.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) aan u of aan een door u genoemde organisatie.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan MeerDier van Grootel. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). We zullen u vragen zich te identificeren, om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal zeven jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. MeerDier van Grootel is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van MeerDier van Grootel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de winkel/ praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze winkel/ praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens; Idexx-Animana, Dierenuitvaartcentrum Venray, DAP Overloon, DAP Horst, Sterkliniek Venray, Postwagen Venlo en Personal Cards. Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkersovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG-richtlijnen te werken.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. De medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Google privacy statement
De website www.meerdier.nl maakt gebruik van Google Analytics cookies. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden zijn op het individu.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat een medewerker van MeerDier van Grootel hierover graag met u in gesprek. MeerDier van Grootel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meerdier.nl.  MeerDier van Grootel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Actueel privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.